ที่เราเห็นกันอยู่นี้ถูกเรียกว่า Devils Tower หรือ ดูต่อ »