ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ในการนำเสนอเสนอข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นๆ ทั้งหมดในเว็บไซด์นี้เป็นเพียงการให้ข้อมูลการบริการ หรือการรวบรวมข้อมูล ความรู้ และฐานข้อมูลทางวิชาการ ในด้านต่างๆ รวมถึงเป็นการแสดงความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกันเท่านั้น ดังนั้นทาง Thaicarlover จะไม่รับรองความถูกต้องของบรรดาข้อมูลข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดที่เผยแพร่อยู่บนทางเว็บไซต์ ที่สุดในโลก.com เป็นเพียงสื่อกลางที่ใช้ในการให้บริการส่งผ่านข้อมูลระหว่างผู้ใช้บริการ และเจ้าของข้อมูล ข่าวสารเท่านั้น โดยทาง ที่สุดในโลก.com จะมีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านโดยสังเขปดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล
ในการให้ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ได้ใช้ผ่านโดยทาง ที่สุดในโลก.com นั้น จะไม่สามารถตรวจสอบหรือทราบถึงแหล่งที่มาและรายละเอียดของเนื้อหาบนข้อความต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน ดังนั้นทาง ที่สุดในโลก.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่สมาชิกหรือบุคคลใด ที่สมาชิกติดต่อโดยการสื่อสารข้อมูลหรือข่าวสารผ่านเว็บไซต์ ที่สุดในโลก.com หรือผู้แอบอ้างหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างในการมาเป็นสมัครสมาชิก และถือเป็นความผิดและต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในการใช้บริการ ท่านตกลงว่า ท่านจะไม่กระทำการใด อันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือของบุคคลภายนอก รวมทั้งต้องไม่กระทำการใดอันขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยจะไม่ส่งเนื้อหา รวมถึงการนำข้อความ รูปภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหว ที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ มีลักษณะเสียดสี ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เป็นความลับ หรือเป็นเท็จ รวมทั้งข้อความและรูปภาพที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เผยแพร่ผ่านบริการ หรือกระทำการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสีย หรือเสียหายต่อบริษัท และบุคคลภายนอก หากปรากฎว่ามีการส่งเนื้อหารวมถึงการนำข้อความ รูปภาพที่มีลักษณะ ขัด และละเมิดต่อกฎหมาย ทาง ที่สุดในโลก.com ขอสงวนสิทธิ ในการลบ ระงับ ข้อความ รูปภาพ ใดๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และทาง ที่สุดในโลก.com จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น